វិទ្យាស្ថានវេជ្ជសាស្រ្តត្រូពិក (ITM) ប្រទេសប៊ែលហ្សិក

សំរបសំរួលសហគមន៍និងគ្រប់គ្រងការអនុវត្តគម្រោងទាំងមូល។
ក៏ដូចជាណែនាំពីការរៀនសូត្រទៅវិញទៅមក
រវាងតំបន់ផងដែរ។

Wim_Van_Damme.jpeg

អ្នកដឹកនាំកញ្ចប់ការងារ

Paessens Evelien.jpg

រដ្ឋបាលគំរោង

grace 01.jpg

GRACE MARIE KU

អ្នកស្រាវជ្រាវ

WIM VAN DAMME

EVELIEN PAESSENS

SCUBY_web_Monika.jpg

MONIKA MARTENS

អ្នកស្រាវជ្រាវ

van_de_Put_Wilhelmus.jpg

WILLEM VAN DE PUT

ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសកម្ពុជា

Jose_Penalvo.jpg

JOSE PENALVO

អ្នកស្រាវជ្រាវ

Tim_Roosen.jpg

TIM ROOSEN

អ្នកណែនាំគោលនយោបាយ

Foto_Min Dai WARM.jpg

MIN DAI

បុគ្គលិកផ្នែកទំនាក់ទំនង

Rita_Verlinden.jpeg

RITA VERLINDEN

ជំនួយការរដ្ឋបាល

សាកលវិទ្យាល័យអង់វ៉ែរ (UA)

មជ្ឈមណ្ឌលសំរាប់ប្រជាជន គ្រួសារ និងសុខាភិបាល និង មជ្ឈមណ្ឌលសំរាប់ការអនុវត្តទូទៅនៃប្រទេសប៊ែលហ្សិក

សំរបសំរួលការស្រាវជ្រាវនៅប៊ែលហ្សិក ក៏ដូចជាណែនាំការវិភាគប្រព័ន្ធព័ត៌មានសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗ
និងដំណើរការវាយតម្លៃការពង្រីកសេវា។

SCUBY_web_Josefien.jpg

អ្នកគ្រប់គ្រងគំរោង

JOSEFIEN VAN OLMEN

SCUBY_web_Edwin.jpg

EDWIN WOUTERS

អ្នកអង្កេតការណ៍គោល

SCUBY_web_Roy.jpg

ROY REMMEN

 អ្នកដឹកនាំកញ្ចប់សេវា

SCUBY_web_Caroline.jpg

CAROLINE MASQUILLIER

អ្នកស្រាវជ្រាវ

SCUBY_web_Katrien.jpg

KATRIEN DANHIEUX

អ្នកស្រាវជ្រាវ

Sara De Bruyn.jpg

SARA DE BRUYN

អ្នកស្រាវជ្រាវ
SCUBY_web_Veerle.jpg

VEERLE BUFFEL

អ្នកស្រាវជ្រាវ

Stijn De Baets.jpg

STIJN DE BAETS

បុគ្គលិកផ្នែកទំនាក់ទំនង

Philippe Bos.jpg

PHILIPPE BOS

បុគ្គលិកផ្នែកទំនាក់ទំនង

Phuong Tran Bich.jpg

PHUONG TRAN BICH

បុគ្គលិកផ្នែកទំនាក់ទំនង

មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំសុខភាពសហគមន៍ LJUBLJANA (CHCL)
នៃប្រទេសស្លូវឺនា

សំរបសំរួលការស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសស្លូវឺនា ក៏ដូចជាណែនាំពីការស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសនីមួយៗ

Antonija_Poplas_Susič.jpg

TONKA POPLAS SUSIČ

អ្នកអង្កេតការណ៍គោល

TanjaKocjanStjepanovič.jpg

TANJA K. STJEPANOVIČ

អ្នកគ្រប់គ្រងគំរោង

Črt_Zavrnik.jpg

 ČRT ZAVRNIK

អ្នកស្រាវជ្រាវ

Zalika Klemenc Ketisedited.jpg

ZALIKA KLEMENC KETIŠ

អ្នកស្រាវជ្រាវ

Katka_Rupel.jpg

VALENTINA PREVOLNIK RUPEL

អ្នកស្រាវជ្រាវ

Nataša_Stojnić.jpg

NATAŠA STOJNIĆ

អ្នកស្រាវជ្រាវ

NinaRuzicGorenjec.JPG

អ្នកស្រាវជ្រាវ

NINA  RUŽIĆ GORENJEC

MajdaLukancicMori.JPG

 MAJDA MORI LUKANČIČ

អ្នកស្រាវជ្រាវ

Slika Mihevc .jpg

MATIC MIHEVC

អ្នកស្រាវជ្រាវ

វិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈ (NIPH) នៃប្រទេសកម្ពុជា

សំរបសំរួលការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក៏ដូចជាណែនាំអំពីការវិភាគប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗ
និងការវាយតម្លៃពីតម្លៃនៃការពង្រីកសេវា

Tina Virtič.jpg

TINA VIRTIČ

អ្នកស្រាវជ្រាវ

Por_Ir.JPG

POR IR

អ្នកអង្កេតការណ៍គោល

Vannarath Te

VANNARATH TE

អ្នកស្រាវជ្រាវ

Sokunthea_Yem.jpg

SOKUNTHEA YEM

អ្នកស្រាវជ្រាវ

Savina_Chham.jpg

SAVINA CHHAM

អ្នកស្រាវជ្រាវ

Long_Sereyraksmey_2.jpg

LONG SEREYRAKSMEY

អ្នកស្រាវជ្រាវ

Sothy Ung.jpeg

SOTHY UNG

បុគ្គលិកផ្នែកទំនាក់ទំនង

Srean-Chhim.jpg

SREAN CHHIM

បុគ្គលិកផ្នែកទំនាក់ទំនង

សាកលវិទ្យាល័យមណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្ត UTRECHT (UMCU) 

នៃប្រទេសហូឡង់

ការណែនាំអំពីការវាយតម្លៃអំពីការពង្រីកសេវា

Kerstin_Klipstein-Grobusch.jpg

KERSTIN KLIPSTEIN-GROBUSCH

អ្នកអង្កេតការណ៍គោល

Martin Heine.jpg

MARTIN HEINE

បុគ្គលិកផ្នែកទំនាក់ទំនង

Daniel_Boateng.jpg

DANIEL BOATENG

អ្នកស្រាវជ្រាវ

Rick Grobbee photo.jpg

DIEDERICK E. GROBBEE

អ្នកណែនាំកំរិតខ្ពស់